hn logo 19a

Kalendarium

Årsmöte 22 april
Torsdag, 22. April 2021, 12:00 - 13:00

Härmed kallas medlemmar i föreningen Hälsans Natur till 2021 års Årsmöte.

Vi ses över webben den 22 april kl 12-13.  Zoom-länk kommer via e-post.

Enligt stadgarna är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Inför årsmötet kan medlemmar lämna in förslag, motioner liksom förslag från styrelsen. Dessa förslag ska i nuläget vara styrelsen tillhanda en månad före mötet.

Styrelsen har lämnat in ett stadgeändringsförslag i anledning av att en punkt om uteslutande av medlem saknas och att vi menar att tiden för att behandla motioner är i längsta laget och bör kunna sänkas till 3 v. – se separat dokument med förslaget inlagt och markerat i tidigare stadgar.

Det här mötet är en chans för alla medlemmar i föreningen och yrkesnätverket att vara del i att forma föreningens väg i vårt verksamhetsområde!

Varmt Välkommen!

Hälsans Naturs styrelse

 1. Dagordning för mötet:
   
      Mötets öppnade.
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
  3.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
  4.    Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
   5.    Beslut om ansvarsfrihet.  
   6.    Fastställande av medlemsavgifter.
   7.    Val av ordförande.
   8.    Val av kassör.
   9.    Val av övriga styrelseledamöter.
 3. Val av ersättare.
  11. Val av valberedning.
 4. Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år.
  13.  Diskussion kring och fastställande av verksamhetsplan och budget.
  14.    Behandling av motioner och styrelsens förslag till stadgeändring.
 5. Beslut om datum för konstituerande möte i den nya styrelsen.
 6. Mötets avslutande.

Underlag för val av styrelse:

 • Lotta Lundmark avstår från att stå till förfogande för omval som ordförande. Hon vill avsluta sitt aktiva engagemang i styrelsen.
 • Lillian Lavesson står till förfogande för att väljas om till ledamot i styrelsen. Hon ser gärna att en ny kassör träder in. Hon stödjer gärna ny kassör i en övergångsperiod.
 • Madeleine Liljegren avslutar sitt uppdrag i och med att hennes mandatperiod tar slut.
 • Eva Solhäll och Malin Jensen har ett år kvar av sin mandatperiod.
 • Josefin Wilkins står till förfogande för val till ordinarie ledamot i styrelsen.

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare som väljs så att en successiv förnyelse sker och kontinuitet i styrelsen säkras. Ersättare väljs alltid för ett år.

Poster som behöver besättas:
Ordförande som välj för ett år.

Kassör som bör väljas för två år.

1 ordinarie styrelseledamot för en period av två år.

2 ersättare för en period av ett år vardera.

Detta utifrån att mandatperioden för Eva och Malin avslutas nästa år och då bör vi ha två ordinarie ledamöter (i detta fall inklusive kassören) som sitter kvar ett år till.

  Förslag till revisorer? De väljs på ett år.

(Förra året valdes Britt-Marie Lindfors som ordinarie och Johan Liljegren som ersättare.)