hn logo 19a

Stadgar

Du kan läsa stadgarna här eller gå in under menyflik föreningen/möten och protokoll så hittar du dem som pdf under årsmötesanteckningar för 2018 då de reviderades.

Stadgar för den ideella föreningen reviderade vid ärsmöte 20180428
Hälsans Natur

organisationsnr: 802432-0544

 • § 1 Namn och säte
  Föreningens namn är Hälsans Natur. Styrelsen är situerad över flera orter i Sverige och på årsmötet bestäms årligen placering av föreningens säte, företrädesvis hos ordförande.

   
  § 2 Ändamål   

Föreningen skall främja ämnesområdet och verksamheter som arbetar evidensbaserat med naturen som en arena och ett verktyg i kontakten med människan inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst liksom inom friskvård, skola förskola och pedagogik. Föreningen skall vidare aktivt verka för att sprida forskningsbaserad kunskap inom ämnesområdet.      

Föreningen skall vara medlemsstyrd och ett aktivt nätverk för medlemmar, intresserade och allmänheten. Föreningen skall stödja och främja dialogen mellan medlemmar, allmänheten och beslutsfattare.    


 • § 3 Medlemmar
  Var och en som respekterar föreningens stadgar äger rätt att bli medlem. Medlemmar kan vara både enskilda personer, organisationer och företag.

  § 4 Medlemsavgift
  Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.
   
  § 5 Beslutande organ
  A.    Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.
  B.    Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
  C.    Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt.
  D.    Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas; 
   
  1.    Mötets stadgeenliga utlysande
  2.    Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
  3.    Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberät-telse.
  4.    Beslut om ansvarsfrihet
  5.    Fastställande av verksamhetsplan och budget
  6.    Fastställande av medlemsavgift
  7.    Val av ordförande
  8.    Val av kassör
  9.   Val av övriga styrelseledamöter
  10.   Val av ersättare
  11.   Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år
  12.   Behandling av motioner och styrelsens förslag
  13.   Val av valberedning.
   
   
  § 6 Styrelsen
  a. Styrelsen består av fem ledamöter och två ersättare. 
  b. Mandatperioden är för ordinarie ledamöter ett eller två år, och sätts så att en successiv förnyelse sker. Ersättare väljs på ett år. 
  c. Ordförande och kassör väljs särskilt. 
  d. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande.
  e. Ersättare kallas till styrelsemötena.
   
  § 7 Extra årsmöte
  Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra års-möte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.
   
  § 8 Stadgeändring
  Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.
   
  § 9 Upplösning
  Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av av-givna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar ett ändamål som ligger i linje med föreningens syften. Beslut om detta tas av årsmötet.
   
  § 10 Beslut
  Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 8 och § 9. Vid lika röstetal har ordfö-rande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.